top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kustannus Oy Puolangan DTP
Y-tunnus: 1072928-4
Osoite: Ouluntie 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: toimitus@puolanka-lehti.fo
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kustannus Oy Puolangan DTP:n kulloinkin noudattama
tietosuojakäytäntö.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: toimitusjohtaja Tuomo Seppänen, Ouluntie 1, 89200 Puolanka
Yhteystiedot: tuomo.seppanen@puolanka-lehti.fi


3. Rekisterin nimi
Kustannus Oy Puolangan DTP:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja
sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito.
Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä
tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten
julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
 yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja
klikkaustiedot


6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa.
Kustannus Oy Puolangan DTP voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja
esimerkiksi valokuvien kehystyspalveluiden osalta, jolloin Kustannus Oy Puolangan DTP varmistaa
tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia
tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät
tietoja ainoastaan Kustannus Oy Puolangan DTP:n toimeksiannosta ja lukuun.
7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan


Rekisterinpitäjän käyttämiä henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi,
jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä
huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti viiden vuoden
välein.


9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja
saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö toimitus@puolanka-lehti.fi -
sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen
tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei
rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.
Oikeus tiedon korjaamiseen
Kustannus Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen
laadusta. Kustannus Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Kustannus Oy Puolangan DTP rajoittaa käsittelyä, jos
rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin
kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimitus@puolanka-lehti.fi
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on
tietosuojavaltuutettu.


10. Evästeet
Kustannus Oy Puolangan DTP käyttää verkkosivustollaan evästeistä.
Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt.


11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Kustannus Oy Puolangan DTP voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin
tietoihin. Kustannus Oy Puolangan DTP suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä
tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Evästekäytännöt
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät
tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien
tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.
Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan ja
markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta.
Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai
muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston
toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat. Analytiikkaevästeet
keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten.

bottom of page